Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie posiada zbiory (stan na 31.12.2016 r.):

 • Książki                           80 392 vol. 

 • Czasopisma                     3 625 egz. 

 • Zbiory multimedialne        4 706 egz.

   

Zbiory archiwalne w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie

 

Biblioteka posiada w swoich zbiorach wyodrębnioną kolekcję książek o niewątpliwej wartości bibliofilskiej, wydanych przed rokiem 1945, liczącą 1688 pozycji inwentarzowych. Najstarszą pośród nich jest pochodzącą z 1820 roku francuska "Biographie des enfans celèbres ou histoire abrégée..". Wśród najstarszych książek znajdują się między innymi związane z Tarnowem "Miasto Tarnów pod względem historycznym, statystycznm, topograficznym i naukowym" Wincentego Balickiego z 1831 r. oraz "Bem in Siebenbürgen" von K. M. Pataky z 1850 r.

 

Biblioteka prenumeruje 88 tytułów czasopism, posiada szeroki wybór podręczników szkolnych oraz programów nauczania do różnych typów szkół, poziomów nauczania i poszczególnych przedmiotów. 
  

l.p.
TYTUŁ
1 AURA
2 BIBLIOTEKA W SZKOLE
3 BIBLIOTEKARZ
4 BIBLIOTERAPEUTA
5 BIOLOGIA W SZKOLE
6 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
7 CHARAKTERY
8 CHEMIA W SZKOLE
9 CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ
10 COGITO
11 CZŁOWIEK - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - SPOŁECZEŃSTWO
12 DYREKTOR SZKOŁY
13 EDUKACJA
14 EDUKACJA DOROSŁYCH
15 EDUKACJA I DIALOG
16 EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH
17 EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
18 FIZYKA W SZKOLE
19 GAZETA KRAKOWSKA
20 GAZETA WYBORCZA
21 GEOGRAFIA W SZKOLE
22 GŁOS NAUCZYCIELSKI
23 GULIWER
24 HEJNAŁ OŚWIATOWY
25 HORYZONTY WYCHOWANIA
26 JĘZYK POLSKI
27 JEZYK POLSKI W GIMNAZJUM
28 JĘZYK POLSKI W LICEUM
29 JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI
30 KINO
31 KRONIKA SEJMOWA
32 KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
33 KWARTALNIK HISTORYCZNY
34 KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
35 LOGOPEDIA
36 MAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKI
37 MATEMATYKA
38 MERITUM - MAZOWIECKI KWARTALNIK EDUKACYJNY
39 MÓWIĄ WIEKI
40 NATIONAL GEOGRAPHIC
41 NAUCZANIE POCZĄTKOWE
42 NAUCZYCIEL I SZKOŁA
43 NIEBIESKA LINIA
44 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
45 NOWA SZKOŁA
46 NOWE KSIĄŻKI
47 NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE
48 ODRA
49 PAMIĘTNIK LITERACKI
50 PAŃSTWO I PRAWO
51 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
52 POLITYKA SPOŁECZNA
53 POLONISTYKA
54 PORADNIK BIBLIOTEKARZA
55 PORADNIK JĘZYKOWY
56 POZNAJ SWÓJ KRAJ
57 POZNAJ ŚWIAT
58 PRACA SOCJALNA
59 PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
60 PRZEGLĄD HISTORYCZNO - OŚWIATOWY
61 PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY
62 PRZEGLĄD ORGANIZACJI
63 PRZYRODA POLSKA
64 REMEDIUM
65 RYMS
66 RZECZPOSPOLITA
67 SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA
68 SPRAWY MIEDZYNARODOWE
69 STUDIA SOCJOLOGICZNE
70 SZKOŁA SPECJALNA
71 ŚWIAT NAUKI
72 ŚWIAT PROBLEMÓW
73 ŚWIETLICA W SZKOLE
74 TARNOWSKIE AZOTY
75 TEKSTY DRUGIE
76 TEMI
77 TWÓRCZOŚĆ
78 TYGODNIK POWSZECHNY
79 WIADOMOŚCI HISTORYCZNE
80 WIEDZA I ŻYCIE
81 WSZYSTKO DLA SZKOŁY
82 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
83 WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
84 WYCHOWANIE MUZYCZNE
85 WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
86 WYCHOWAWCA
87 ZNAK
88 ŻYCIE SZKOŁY

 

Zgodnie z profilem Biblioteka gromadzi głównie literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii, nauk społecznych i literatury oraz w mniejszym zakresie z pozostałych dziedzin nauki. 

W Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym dostępne są: 

 • bibliografie ogólne retrospektywne i bieżące 

 • Bibliografia Polska (lata 1901-1939) 

 • bibliografie poszczególnych dziedzin i zagadnień 

 • elektroniczne bazy danych Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism od 1981 do 2012 roku 

 • zbiory zestawień bibliograficznych sporządzonych w BP


Wydział Zbiorów Multimedialnych oferuje zbiory audiowizualne jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela:

 • edukacyjne pakiety multimedialne na kasetach video 

 • kasety magnetofonowe do nauki języków obcych 

 • nagrania utworów literackich 

 • encyklopedie i programy edukacyjne na płytach CD (w tym zalecane przez MEN eduROMY) 

 • zbiory graficzne 

 • przeźrocza