STATUT

BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ

w Tarnowie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. art. 60 ust.1, art. 42 ust. 1 oraz art. 52 ust. 2 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych wprowadza się Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmiany w Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.

 1. Placówka nosi nazwę „Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie" z siedzibą: 33-100 Tarnów, ul. Legionów 34.
 2. Filia w Bochni nosi nazwę „Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Bochni" z siedzibą: 32-700 Bochnia, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 1 B.
 3. Filia w Brzesku nosi nazwę: „Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Brzesku" z siedzibą: 32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2B.
 4. Filia w Dąbrowie Tarnowskiej nosi nazwę: „Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Dąbrowie Tarnowskiej" z siedzibą: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Polna 13.
 5. Ustalone nazwy używane są na tablicach informacyjnych, pieczęciach, stemplach oraz dokumentach.
 6. Nazwa Biblioteki używana jest w pełnym brzmieniu.

 

§2

 

 1. Bibliotece nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o Bibliotece, należy przez to rozumieć Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie i jej Filie.
 3. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Województwo Małopolskie.
 4. Organem nadzorującym Bibliotekę jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2

Zadania Biblioteki

 

§3

 

 1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
 2. Do zadań biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

-        literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych;

-        publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;

-        literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

-        piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

-        podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego;

-        materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa;

-        materiały w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

-        materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-        materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu;

b) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

c) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

d) organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

e) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

3. Biblioteka może ponadto:

a)      prowadzić działalność wydawniczą;

b)      organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

 

Rozdział 3

Organy Biblioteki

 

§4

 

 1. Organami Biblioteki Pedagogicznej są:

a)      Dyrektor Biblioteki;

b)      Rada Pedagogiczna.

-        w Bibliotece może działać Rada Biblioteki.

 1. Zasady współdziałania organów Biblioteki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:

a)      strony dążą do rozwiązania sporów wewnątrz Biblioteki;

b)      spory rozstrzygane są na gruncie obowiązującego prawa i z zastosowaniem metod i form negocjacyjnych;

c)      w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego strony mogą wystąpić o jego rozstrzygnięcie do Małopolskiego Kuratorium Oświaty lub Samorządu Województwa Małopolskiego.

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor.
 2. Funkcję Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 3. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

a)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami bibliotekarzami zatrudnionymi w Bibliotece, gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, a także opiekuje się nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie;

b)      terminowo załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami władz nadrzędnych;

c)      informuje władze nadrzędne o stanie spraw, które powinny być podane do ich wiadomości;

d)     realizuje zarządzenia organu prowadzącego i nadzorującego Bibliotekę;

e)       przedstawia organowi prowadzącemu sprawozdanie z działalności Biblioteki za ubiegły rok kalendarzowy;

f)       przygotowuje projekt statutu Biblioteki, przedstawia go Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia oraz odpowiada za realizację zadań określonych w statucie;

g)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

h)      opracowuje okresowe plany pracy Biblioteki, określając cele, zadania i sposoby działania zgodnie z możliwościami finansowymi placówki po czym przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej;

i)        organizuje pracę w Bibliotece, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacyjnego oraz plan urlopów;

j)         współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

k)       udoskonala warsztat pracy Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bibliotecznymi, korzystając z osiągnięć techniki;

l)         jest inicjatorem rozwoju placówki zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska nauczycielskiego, reformy oświaty, wykorzystując kwalifikacje pracowników.

  6. Dyrektor jest przełożonym  służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece:

a)      nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami bibliotekarzami oraz z innymi pracownikami Biblioteki;

b)      występuje z wnioskami do właściwych organów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników;

c)      tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opracowuje regulamin korzystania z niego oraz gospodaruje środkami tegoż funduszu zgodnie
z przyjętym regulaminem;

d)     wykonuje zadania wynikające z prawa pracy;

e)      dba o utrzymanie atmosfery życzliwości w pracy i zapewnia fachową, kulturalną obsługę biblioteczną poprzez zatrudnianie odpowiednich osób na stanowiskach wymagających kontaktów z Czytelnikiem;

f)       jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych.

 7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i odpowiada przed organem prowadzącym za właściwe dysponowanie przyznanymi Bibliotece
    środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem:

a)      Dyrektor na podstawie informacji przekazanych przez organ prowadzący opracowuje projekt planu finansowego na każdy rok budżetowy, a następnie realizuje ten plan po jego zatwierdzeniu przez organ prowadzący;

b)      właściwie gospodaruje mieniem Biblioteki poprzez organizowanie przeglądów technicznych obiektów Biblioteki oraz prac konserwacyjno-remontowych, a także przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku placówki;

c)      Dyrektor odpowiada za prawidłowy dobór zbiorów Biblioteki, w szczególności w zakresie zakupów książek, czasopism naukowych, zbiorów specjalnych, kształtuje politykę gromadzenia zbiorów uwzględniając zapotrzebowanie środowiska nauczycielskiego, reformę oświaty i plan finansowy placówki.

 

§5

 

 1. W Bibliotece może być utworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowisko Wicedyrektora.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor. Jeżeli nie utworzono stanowiska Wicedyrektora, zastępuje go inny nauczyciel Biblioteki wyznaczony przez organ prowadzący.
 3. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:

a)     współopracowanie planów pracy, opracowanie sprawozdań i innych materiałów dotyczących działalności placówki,

b)     współorganizowanie spotkań Rady Pedagogicznej, zebrań kierowniczych, narad i konferencji własnych,

c)     organizacja i koordynacja bieżącej pracy Biblioteki, w szczególności agend udostępniania,

d)     nadzór bieżącej pracy Filii oraz Wydziałów Biblioteki,

e)     współopracowanie dokumentacji nadzoru pedagogicznego,

f)     nadzorowanie pracy stałych komisji i zespołów działających na terenie Biblioteki,

g)    prowadzenie wyodrębnionej części dokumentacji Biblioteki,

h)    kontrolowanie dyscypliny pracy,

i)     aktualizowanie zakresów czynności,

j)    współtworzenie i czuwanie nad prawidłowym wdrażaniem kompleksowej koncepcji automatyzacji Biblioteki,

k)   koordynacja różnych form doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy oraz nadzór nad organizacją praktyk studenckich,

l)    zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności.

 

§6

 

 1. W Bibliotece, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki.
 2. W skład Rady wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Bibliotece. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      uchwalanie Statutu Biblioteki i wprowadzanych do niego zmian;

b)      zatwierdzanie planów pracy Biblioteki;

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Biblioteki;

d)     delegowanie jednego przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Biblioteki;

e)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Bibliotece.

 1. W ramach kompetencji opiniodawczych Rada w szczególności zajmuje stanowisko
  w sprawach:

a)      powierzenia funkcji kierowniczych w Bibliotece;

b)      wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

c)      projektu planu finansowego Biblioteki;

d)     organizacji pracy Biblioteki;

e)      propozycji Dyrektora Biblioteki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

a)      opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Biblioteki;

b)      może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w Bibliotece.

 

§7.

 

 1. Zebrania planowane Rady Pedagogicznej organizowane są:

a)      zwyczajne w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i rozpoczęciem roku kalendarzowego;

b)      nadzwyczajne w razie potrzeby.

 1. Zebrania nadzwyczajne zwoływane są na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 2. Zebranie Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący. Nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Biblioteki. Informuje ponadto o nowych aktach prawnych dotyczących działalności placówki.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Teksty uchwał i opinii wydanych przez Radę Pedagogiczną oraz informacje na temat ich realizacji przechowuje przewodniczący Rady.
 5. Do uchwał niezgodnych z przepisami prawa stosuje się przepis art. 41 ust. 3. ustawy o systemie oświaty.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na zebraniach Rady, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobro osobiste pracowników Biblioteki lub zagrażać dobrej opinii Biblioteki w środowisku.

 

Rozdział 4

Organizacja Biblioteki

 

§8

 

 1. W skład tarnowskiej placówki wchodzą następujące wydziały:

a)      Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

b)     Informacyjno-Bibliograficzny,

c)     Zbiorów Multimedialnych,

d)     Wypożyczalnia,

e)      Czytelnia,

f)   Magazyn Zbiorów,

g)  Organizacyjno-Administracyjny z samodzielną komórką finansową Księgowością.

 1. Wydziały tworzy, przekształca i znosi Dyrektor Biblioteki w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.
 3. Kierownikiem Filii może być nauczyciel bibliotekarz powoływany i odwoływany przez dyrektora Bibliotek po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i  organu prowadzącego.

 

§9

 

Do zadań Kierownika Filii Biblioteki Pedagogicznej należy:

1.      Kierowanie bieżącą działalnością Filii i reprezentowanie jej na zewnątrz, poprzez:

a)      opracowywanie okresowych planów pracy Filii; zawierających cele podejmowanych zadań i sposoby ich realizacji;

b)      podejmowanie decyzji organizacyjnych w Filiach w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki;

c)      gospodarowanie  środkami finansowymi przydzielonymi przez dyrektora i rozliczanie się z księgowością Biblioteki;

d)     czuwanie nad prawidłowym doborem zbiorów bibliotecznych (szczególnie w zakresie zakupów książek, czasopism naukowych i zbiorów specjalnych) zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska nauczycielskiego i reformą oświaty;

e)      zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i czytelników zgodnie z przepisami BHP.

 2.      Ponadto kierownik:

a)      rozpoznaje potrzeby Czytelników i dba o kulturę oraz wysoki poziom świadczonych usług bibliotecznych;

b)      współpracuje ze szkołami środowiska lokalnego Filii w zakresie doradztwa nauczycielom bibliotekarzom i prowadzenia lekcji bibliotecznych;

c)      dba o utrzymanie atmosfery twórczej współpracy i o życzliwą obsługę Czytelników;

d)     ustala zakresy obowiązków podległych mu pracowników;

e)      w ramach  sprawowania  nadzoru  pedagogicznego czuwa  nad rzetelnością wykonywanych prac oraz nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy; prowadzi obserwacje i hospitacje pracy nauczycieli bibliotekarzy;

f)   składa Dyrektorowi raz na pół roku sprawozdanie w formie pisemnej z realizacji planu pracy (między innymi na podstawie sprawozdań otrzymanych od pracowników);

g)      wnioskuje do Dyrektora w sprawie przyznawania nagród i karania pracowników.

 

§10

 

 1. Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Biblioteki, opracowany przez dyrektora Biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy, oraz planu finansowego Biblioteki- do dnia 30 kwietnia danego roku.
 2. W arkuszu organizacji biblioteki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin pracy Biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych następuje na warunkach określonych w Regulaminie Udostępniania Zbiorów.
 4. Zbiory Biblioteki są udostępniane nieodpłatnie. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów i usług Biblioteki mają użytkownicy wymienieni w § 3.1.
 5. Godziny udostępniania zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie i Filiach:

 

Tarnów

 

Poniedziałek

9:00

18:00

Wtorek

9:00

18:00

Środa

nieczynna

Czwartek

9:00

18:00

Piątek

9:00

18:00

Sobota

9:00

14:00

 

Lipiec i Sierpień

Poniedziałek – Piątek                                  

8:30                                            

15:00

Sobota  

nieczynna 

 

 

 

 

Bochnia

 

Poniedziałek

10:00

17:00

Wtorek

10:00

17:00

Środa

nieczynna

Czwartek

10:00

17:00

Piątek

10:00

17:00

Sobota

9:00

12:00

 

Lipiec

                                                                           

Poniedziałek – Piątek                                  

9:00                                            

15:00

Sobota    

nieczynna   

 

Sierpień nieczynna

 

 

Brzesko

 

Poniedziałek

10:00

17:00

Wtorek

10:00

17:00

Środa

nieczynna

Czwartek

10:00

17:00

Piątek

10:00

17:00

Sobota

9:00

14:00

 

Lipiec

                                                                            

Poniedziałek                                  

10:00

17:00

Wtorek - Piątek

9:00                                            

15:00

Sobota    

nieczynna   

 

Sierpień nieczynna

 

Dąbrowa Tarnowska

 

Poniedziałek

10:00

17:00

Wtorek

10:00

17:00

Środa

nieczynna

Czwartek

10:00

17:00

Piątek

10:00

17:00

Sobota

10:00

13:30

 

Lipiec i Sierpień

Poniedziałek – Piątek                                  

9:00                                             

15:00

Sobota  

nieczynna 

 

 1. W środy prowadzona jest w Bibliotece działalność pedagogiczna i prace wewnętrzne.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Pracownicy Biblioteki

 

§11

 

 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy.
 2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni inni specjaliści oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

§12

 

 1. Zakres zadań pracowników określa Statut Biblioteki, a szczegółowy zakres ich obowiązków sporządza Dyrektor.
 2. Zadania nauczycieli bibliotekarzy obejmują prace pedagogiczne i prace organizacyjno-techniczne:

a) w ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

-        udzielania informacji bibliotecznych i bibliograficznych;

-        pomocy w doborze literatury do opracowanych zagadnień, do prac kontrolnych, dyplomowych, magisterskich;

-        prowadzenia instruktażu dla nauczycieli - pracowników bibliotek szkolnych;

-        organizowania i prowadzenia różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelniczej;

-        doskonalenia warsztatu pracy i samokształcenia;

b) w ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

-     gromadzenia wydawnictw zgodnie z profilem Biblioteki, przyjętym planem gromadzenia zbiorów i zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego oraz planem finansowym placówki;

-        opracowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

-        udostępniania zbiorów w poszczególnych wydziałach;

-        selekcji zbiorów;

-        doskonalenia warsztatu pracy i samokształcenia.

 1. Zadania bibliotekarzy są tożsame z zadaniami nauczycieli bibliotekarzy w ramach prac organizacyjno-technicznych;
 2. Zadaniem dokumentalisty jest prowadzenie działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego (w szczególności edukacji);
 3. Do zadań pracowników ekonomicznych należy prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. Do zadań pracowników administracji należy dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i prawidłową obsługę finansową Wydziałów i osób zainteresowanych;
 5. Zadaniem pracowników inżynieryjno-technicznych jest:

a)      utrzymanie budynków, sprzętów, wyposażenia w należytym stanie technicznym;

b)      dostosowanie ich do potrzeb Biblioteki ujawniających się w trakcie realizacji zadań statutowych i do obowiązujących przepisów BHP.

 1. Zadaniem pracowników obsługi jest utrzymanie pomieszczeń i otoczenia Biblioteki w czystości, czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników i czytelników, pomoc innym pracownikom w realizacji ich zadań.
 2. Obowiązki pracowników wynikające z zapisów ustawowych (OSO, KN, KP) określają: Regulamin Pracy i Regulamin działalności Rady Pedagogicznej.

 

§13

 

Biblioteka organizuje praktyki zawodowe dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza, na podstawie pisemnego porozumienia Dyrektora z władzami wyższych uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Rozdział 6

Forma gospodarki finansowej

 

§14

 

 1. Biblioteka jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział 7

Uwagi końcowe

 

§15

 

 1. Aktualny Statut Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie opublikowany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/bpwtarnowie
 2. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwałą nr 2/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 5 kwietna 2017 r.