regulamin udostępniania zbiorów

 

Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

dotyczący zasad korzystania ze zbiorów

 

 

§ 1

1.        Zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie udostępniane są:

a)         prezencyjnie tzn. na miejscu w Czytelni;

b)        drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni.

2.        Usługi informacyjno - bibliograficzne świadczy Wydział Informacyjno – Bibliograficzny.

 

§ 2

1.        Ze zbiorów Wypożyczalni mają prawo korzystać pełnoletni Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2.        Osoby nieuprawnione do wypożyczania książek mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki na miejscu w Czytelni.

3.        Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.

4.        Podstawą zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Dane osobowe Czytelnika są zapisywane i przechowywane w bazie komputerowej Biblioteki (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

5.        Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Legionów 34, 33-100 Tarnów.

6.        Przy zapisie w Wypożyczalni należy przedłożyć:

a)         nauczyciele: dowód osobisty i legitymację służbową nauczyciela;

b)        studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i legitymację studencką;

c)         niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości);

d)        pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.

7.        Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podpis składany jest własnoręcznie na karcie bibliotecznej.

8.        Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z ustawą           o ochronie danych osobowych.

9.        Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa i nie są nikomu przekazywane.

10.    Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

11.    Czytelnik ma obowiązek zgłosić zmianę: nazwiska, adresu, miejsca pracy, szkoły, uczelni przy pierwszych odwiedzinach po zaistnieniu zmiany.

12.    Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

13.    Czytelnik osobiście wypożycza zbiory biblioteczne. W wyjątkowych sytuacjach może wypożyczać za pośrednictwem osób, mających pisemne upoważnienie złożone osobiście            w obecności pracownika Biblioteki.

14.    Za wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę refundującą koszty jej wytworzenia.

15.    Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

16.    Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę.

17.    Od 1 stycznia każdego roku następuje wznowienie zapisu Czytelnika do Biblioteki.

18.    Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.

19.    Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:

a)       zawieszenie prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;

b)       automatyczne naliczanie przez komputerowy system biblioteczny opłat (kar) pieniężnych za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych za każdy dzień zwłoki w wysokości  0,10 zł od każdego zbioru. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.

20.    Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych na zakup książki wskazanej przez bibliotekarza.

21.    W przypadku niedostosowania się do w/w postanowień Dyrektor może pozbawić Czytelnika prawa korzystania z Biblioteki.

 

§ 3

1.        Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:

a)         nauczyciele, studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela i osoby związane                z działalnością pedagogiczno-oświatową do ośmiu książek na 1 miesiąc, z możliwością dwukrotnego przedłużania terminu zwrotu (każdorazowo o miesiąc);

b)        pozostałe osoby do sześciu książek na 1 miesiąc, z możliwością dwukrotnego przedłużania terminu zwrotu (każdorazowo o miesiąc).

W przypadku książek bardzo poszukiwanych przez Czytelników, szczególnie z zakresu pedagogiki i psychologii, określone pozycje udostępnia się na okres 7 dni, możliwością ewentualnej prolongaty.

2.        Podobne zasady wypożyczania są stosowane dla zbiorów multimedialnych.

3.        Zbiory biblioteczne w Wypożyczalni zamawia się na podstawie prawidłowo wypełnionych rewersów.

4.        O sposobie wyszukiwania potrzebnych materiałów bibliotecznych informują instrukcje umieszczone w katalogach tradycyjnych i komputerowych.

5.        Prolongaty można dokonywać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Biblioteki najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek pod numerami telefonów:

Tarnów                            (14)    621 95 18  w. 22

Bochnia                           (14)    612 33 54

Brzesko                           (14)    663 06 60

Dąbrowa Tarnowska       (14)    642 23 37

6.        Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 7 dni od daty ich zwrotu przez poprzedniego Czytelnika. Po upływie tego terminu zbiory zostają przekazane do dalszego wypożyczenia.

7.        Zamówienia na książki sprowadzone z magazynu są realizowane co 30 minut, Pierwsza realizacja następuje 15 minut po otwarciu Biblioteki, ostatnia 15 minut przed jej zamknięciem. Książki sprowadzone z magazynu i nieodebrane przez Czytelnika odsyła się do magazynu po upływie 7 dni.

 

§ 4

Nie wypożycza się na zewnątrz:

a)      druków wydanych do 1945 r. włącznie;

b)      druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych, odpowiednio oznakowanych materiałów;

c)      książek i czasopism należących do księgozbioru Czytelni.

 

§ 5

1.        Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.

2.        Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

 

§ 6

1.        Czytelnik korzystający ze zbiorów prezencyjnie zobowiązany jest do:

a)      pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego aktualnej karty bibliotecznej;

b)      wpisania się do zeszytu odwiedzin.

2.        W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie                    z Czytelni za okazaniem innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3.        Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

4.        Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

§ 7

1.        Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz                       w zależności od ich formatu oraz poczytności.

2.        Biblioteka zastrzega sobie prawo dzielenia zamówień na książki z Magazynu do Czytelni na części i realizację partiami, jeżeli liczba zamówień przekracza jednorazowo 5 woluminów.

3.        Jeżeli Czytelnik zamierza korzystać z dostarczonych mu z Magazynu dzieł w następnych dniach, dyżurujący bibliotekarz zatrzymuje je do dyspozycji Czytelnika na okres 7 dni.

4.        Stare druki udostępnia się wyłącznie do badań naukowych po ustaleniu terminu i za zgodą Dyrektora Biblioteki.

 

§ 8

1.        Biblioteka udostępnia na miejscu komputery.

2.        Z komputerów mają prawo korzystać wyłącznie zarejestrowani Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.

3.        Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych w godzinach otwarcia Biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych jest większa niż liczba sprzętu informatycznego. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z komputera ograniczony jest do jednej godziny. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostaje udostępnione innemu użytkownikowi.

4.        Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy przy komputerze, przedłożyć dyżurującemu pracownikowi Biblioteki dokument tożsamości, określić tematykę poszukiwanych informacji oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

5.        Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

6.        Czytelnik może korzystać w Czytelni z własnych urządzeń mobilnych.

7.        Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sprzętu informatycznego.

8.        Czytelnik może korzystać w Czytelni z bezprzewodowego Internetu WiFi. Hasło do sieci udostępnia bibliotekarz.

9.        Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Czytelników.

10.    Bibliotekarz nie ma obowiązku wyszukiwania w Internecie informacji dla Czytelnika.

11.    Bibliotekarz nie ma obowiązku uczyć użytkownika obsługi komputera lub zainstalowanego oprogramowania.

12.    Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:

a)    tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych i zakazanych przepisami prawa;

b)   naruszać praw autorskich i licencyjnych;

c)    wysyłać spamu, podejmować próby obejścia lub przełamania zabezpieczeń technicznych innych użytkowników lub urządzeń, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać urządzeń do rozpowszechniania niebezpiecznego oprogramowania (malware).

13.    Wyniki poszukiwań w Internecie Czytelnik może zapisać na własne nośniki elektroniczne lub odpłatnie wydrukować.

14.    Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do komputera słuchawki (udostępnia je dyżurujący bibliotekarz).

15.    Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian            w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody dyżurnego bibliotekarza

16.    Czytelnik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.

17.    Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie.

Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.

18.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.

19.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu jak i szkód wykonanych za pośrednictwem użyczonego sprzętu.

20.    Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.

21.    Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

 

 

 

§ 9

1.        Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.

2.        Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 10

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

 

§ 11

1.        Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.

2.        Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

3.        Nauczyciele organizujący grupę lekcyjną są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie lub osobiście w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym, najpóźniej na trzy dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki.

4.        Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem oraz w celach marketingowych.

5.        Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

6.        Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

7.        Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

 

§ 12

1.        W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:

a)    odkupić identyczny egzemplarz, lub

b)   dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub

c)    zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości wartości rynkowej danego wydawnictwa, nie mniej niż 50 zł.

2.        W szczególnych przypadkach (dotyczy wydawnictw wydanych do roku 1945 lub wydawnictw wyjątkowo cennych) decyzję o wysokości i rodzaju ekwiwalentu podejmuje Kierownik lub Dyrektor Biblioteki.

3.        W przypadku zagubienia lub zniszczenia części dzieła wielotomowego Czytelnik zwraca wartość całego kompletu.

4.        W chwili uregulowania należności Biblioteka sporządza odpowiedni protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Czytelnik.

5.        Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 13

1.        Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.

2.        Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:
1) wydruki komputerowe;
2) nagrywanie na płyty CD;
3) kopiowanie danych z nośnika na nośnik;
4) skanowanie;
5) kserowanie.

3.        Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.

 

§ 14

1.        Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni.

2.        Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

3.        Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.

4.        W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

 

§ 15

Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wrzucać do skrzynki na uwagi Czytelników znajdującej się w holu Biblioteki.

 

§ 16

1.        Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.        Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

3.        Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 2 podejmuje bibliotekarz w porozumieniu z Dyrekcją Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

§ 17

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

§ 18

O zmianach w Regulaminie decyduje zespół bibliotekarzy

 

§ 19

Traci moc Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie dotyczący zasad wypożyczania zbiorów obowiązujący od dnia 10 września 2008 r. oraz Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie obowiązujący od 15 października 2010 r.

 

§ 20

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.