Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie wraz z Filiami w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej jest placówką oświatową wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotek pedagogicznych.
Organem prowadzącym Bibliotekę jest Województwo Małopolskie. Organem nadzorującym jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

Koncepcja Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie wraz z Filiami działa zgodnie z przyjętą, własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.


 • Biblioteka służy doskonalącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe nauczycielom, studentom, uczniom, osobom kształcącym się ustawicznie a także wszystkim zainteresowanym sprawami nauczania i wychowania.

 • dąży do zapewnienia dostępu do najnowszych i różnorodnych źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej.

 • zapewnia wysoką jakość usług bibliotecznych poprzez aktualizację zbiorów tradycyjnych i elektronicznych, systematyczne doskonalenie się pracowników biblioteki oraz poszerzanie oferty zgodnej z oczekiwaniami użytkowników biblioteki a także potrzebami środowiska lokalnego.

 • opracowuje i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem

 • prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną

 • oferuje nauczycielom pomoc w przygotowaniu: do egzaminów i kursów doskonalących, uczniów do olimpiad przedmiotowych, scenariuszy uroczystości szkolnych, zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego, referatów na posiedzenia rad pedagogicznych, lekcji pokazowych, materiałów dotyczących reformy edukacyjnej, nowych tendencji w oświacie oraz rozwiązywania problemów wychowawczych

 • udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym

 • organizuje i prowadzi różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelniczej

 • współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami

 

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych realizowane  przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie i Filie:

  • gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i nauczycieli;

  • przekazywanie do szkół informacji o zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, szczególnie włączanych do zbiorów nowości;

  • organizowanie spotkań zespołów samokształceniowych nauczycieli – bibliotekarzy;

  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, dyrektorów, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) – udostępnianie materiałów ułatwiających pracę w/w podmiotom;

  • organizowanie wystaw, konkursów, spotkań autorskich;

  • udział w projektach powiatowych na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

   Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie jest partnerem projektów:

    

   1. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie systemu nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów  w Powiecie Tarnowskim”


   2. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”

 

 • koordynacja sieci współpracy i samokształcenia „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania” w ramach projektu powiatowego;

 • szkolenia dla nauczycieli z zakresu: promocji czytelnictwa, wykorzystania materiałów multimedialnych w pracy nauczyciela.