TYTUŁ

OPIS

PEDAGOGICZNE

 

Człowiek- Niepełnosprawność- Społeczeństwo

Kwartalnik z dziedziny  pedagogiki specjalnej. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Swoje koncepcje i badania prezentują w nim przedstawiciele takich dziedzin, jak: psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, medycyna i prawo. Zagadnienia dotyczące człowieka niepełnosprawnego rozpatrywane są w kategoriach rozwoju, podmiotowości, godności, tożsamości, autonomii i samorealizacji.

Pełne teksty artykułów czasopism archiwalnych za lata 2007-2014 w formacie PDF.

Dziecko Krzywdzone

Pismo Fundacji Dzieci Niczyje, którego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Na stronie dostępne są wybrane numery archiwalne. Od 2014 roku kwartalnik publikowany jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

e-Magazyn Awangarda w Edukacji

Magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji.

Na stronie dostępne pełne teksty numerów  za lata 2008-2012.

e-Magazyn Wielka Zabawa

Magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji.

Na stronie dostępne pełne teksty numerów za lata 2009-2013.

Edukacja Dorosłych

Czasopismo naukowe prezentujące najnowsze nurty w obszarze andragogiki oraz wyniki badań prowadzonych przez ośrodki akademickie.

Do pobrania pełne teksty roczników 2010-2013

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Artykuły w czasopiśmie dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy.

Na stronie pełne teksty artykułów numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 1993) w formacie PDF.

Foton

Kwartalnik dla nauczycieli fizyki i przyrody oraz ich uczniów, wydawany przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na stronie dostępne są pełne treści artykułów z numerów archiwalnych od 2006 r. oraz abstrakty z najnowszego numeru.

Języki Obce w Szkole

Czasopismo dla nauczycieli języków obcych na wszystkich etapach nauczania. Od 2011 r. dostępne wyłącznie on-line. Starsze roczniki, a także Numery Specjalne są dostępne na stronie Cyfrowej Biblioteki ORE: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/pubindex?dirids=4

Katecheta

Miesięcznik dla katechetów i wychowawców.

Na stronie w zakładce Archiwum dostępne są artykuły z roczników 1998-2014

Konspekt

Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pismo zawiera liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy. Publikowane są też utwory wysokoartystyczne - poezja oraz proza.

Numery za lata 2009, 2010 i 2011 znajdują się na stronie Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej. Dodatkowo link do numerów 1-34

Kultura i Edukacja

Kwartalnik jest naukowym periodykiem o prawie dwudziestoletniej tradycji wydawniczej. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2004 r.) w formacie PDF. Wydawca udostępnia pełną wersję każdego numeru polskojęzycznego od 2003 roku, z wyłączeniem ostatnich 8 numerów.

Kwartalnik Językoznawczy

Wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czasopismo internetowe ukazujące się od 2009 r. Dotychczasowe 16 numerów dostępne jest w pełnym tekście w formacie PDF.

Logopeda

Czasopismo internetowe „Logopeda” powstało w 2005 roku. Promuje najnowszą wiedzę z logopedii oraz dziedzin pokrewnych.

Do czasopisma nadsyłają publikacje logopedzi teoretycy i praktycy. Liczne grono autorów stanowią także studenci, których prace magisterskie i dyplomowe rekomendowali ich Promotorzy. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg Internetu, w czasopiśmie publikują swoje teksty naukowcy z innych krajów m.in. z Rosji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec.

Do tej pory ukazało się siedem numerów czasopisma „Logopeda”.

Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów

Meritum

Kwartalnik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Numery  są tematyczne. Do pobrania wydania od roku 2006, z wyłączeniem dwóch ostatnich numerów (abstrakty, spisy treści).

Pedagogika Filozoficzna
on-line

Czasopismo elektroniczne Towarzystwa  Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.

Zakres publikowanych prac obejmuje tematykę filozofii wychowania, filozofii edukacji i pedagogiki filozoficznej.

Dostępne wydania z lat 2006-2014 w formacie PDF.

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane staraniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. Publikowane są w nim raporty badań, których przedmiotem są różne procesy edukacyjne.

Na stronie dostęp do wszystkich numerów począwszy od roku 2007.

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk współtworzony z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, dotyczący historii wychowania i pedagogiki.

Na stronie dostępne roczniki za lata 2011-2014 (pełne teksty artykułów)

Szkoła Specjalna

Czasopismo dotyczące nauczania i wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania osób dorosłych z różnymi deficytami.

Procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji i terapii analizowane są w aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. Prezentowane są również wydarzenia naukowe o zasięgu krajowym i zagranicznym, wymieniane doświadczenia, zwłaszcza z dobrej praktyki pedagogicznej.

Na stronie dostępne są tylko numery archiwalne za lata 2009-2013 (zeszyty 1-3/2013). Numery bieżące tylko w prenumeracie w wersji papierowej.

Trendy

Internetowe czasopismo edukacyjne dostępne na stronie ORE, omawiające nowe tendencje w oświacie, prawo oświatowe, wspomaganie procesu edukacyjnego, pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajdują się tam także artykuły poświęcone problematyce nauczania języków obcych oraz pracy w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Na stronie pełne teksty artykułów wydania bieżącego i numerów archiwalnych od 2005 r.

Pliki dostępne w formacie PDF i aplikacji DjVu

Ponadto dostęp do Biblioteki Cyfrowej ORE.

Uczyć Lepiej

Czasopismo wydawane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Tematyka czasopisma związana jest z innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

Na stronie dostępne są pełne numery dwumiesięcznika, począwszy od r. szk. 2004/2005 w formacie PDF.

SPOŁECZNO-PRAWNE

 

Alkoholizm i Narkomania

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii.                     

Pismo adresowane jest do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi, do praktyków pracujących na tym polu oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnień.

Na stronie dostępne  są wszystkie zeszyty z lat 1998-2012 w formacie PDF

Bezpieczeństwo Narodowe

Kwartalnik poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Publikowane artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Na jego łamach publikują eksperci BBN oraz niezależni autorzy.

Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych od 2006 r.

oraz  numeru bieżącego w formacie PDF.

Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Publikacja periodyczna, ukazującą się nie rzadziej niż cztery razy do roku. Zawiera informacje i opinie związane z działalnością statutową Ośrodka oraz funkcjonowaniem innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Popularyzuje tematykę dotyczącą ochrony granicy państwowej, historii formacji granicznych oraz służy jako pole wymiany poglądów i doświadczeń funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych od 2004 i numeru bieżącego w formacie PDF. Spisy treści za lata 1999-2003.

Forum Penitencjarne

Miesięcznik na temat służby więziennej, więziennictwa, resocjalizacji, prawa karnego, etc. Na stronie pełne teksty  artykułów z trzech ostatnich numerów oraz wszystkie z numerów archiwalnych (od 2010 r.). Format PDF.

Wydawca: Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwo Sprawiedliwości

Ponadto do pobrania publikacja pt. Polski System Penitencjarny

Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna

Rocznik poruszający kwestie norm, dewiacji i kontroli społecznej, prawa i resocjalizacji. Publikuje oryginalne rozprawy i artykuły, fragmenty prac doktorskich, habilitacyjnych, a także magisterskich i licencjackich poświęconych tytułowej problematyce.

„Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" są rocznikiem ukazującym się w wersji papierowej oraz w Internecie.

Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych od 2009 r. w formacie PDF.

Wydawca: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Palestra

Pismo Adwokatury Polskiej.

Dostęp do półki roczników z wybranymi artykułami z dziedziny prawa.

Policja 997

Miesięcznik na temat bieżących problemów pracy policji.

 Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych od 2005 r. oraz numeru bieżącego w formacie PDF.

Ponadto archiwalne numery Gazety Policyjnej (2001-2005) oraz Magazynu Kryminalnego (1990-1995)

Wydawca: Komenda Główna Policji w Warszawie

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

Czasopismo naukowe ukazujące się jako półrocznik. Porusza zagadnienia społeczne i resocjalizacyjne.

Na stronie pełne teksty artykułów wydania bieżącego i numerów archiwalnych od 2009 r. w formacie PDF.

Przegląd Administracji Publicznej

Czasopismo naukowe utworzone z inicjatywy studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w czasopiśmie obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia administracji publicznej, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz inne gałęzie prawa w stopniu, w jakim dotyczą stosunków zachodzących w administracji publicznej, a także problemy z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla zrozumienia tej tematyki.

Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych od 2013 r. i numeru bieżącego w formacie PDF.

Przestrzeń Społeczna.
Social Space

Przestrzeń Społeczna jest interdyscyplinarnym polsko-angielskim dwujęzycznym czasopismem naukowym publikującym teksty jednojęzyczne. Publikuje ono artykuły, eseje, notatki naukowe, eseje recenzyjne, recenzje, dyskusje i komentarze. Przyjmując za punkt wyjścia socjologię, czasopismo zamierza promować dyskusję między badaczami zajmującymi się poszczególnymi naukami społecznymi, w tym antropologią społeczną, psychologią społeczną, geografią społeczną, politologią, kulturoznawstwem itp.

Ukazuje się jako półrocznik od 2011 roku. Wydawcą jest Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Serwis Informacyjny NARKOMANIA

Kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prezentujący najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, raporty policyjne, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy.

Pełne teksty artykułów numeru bieżącego i numerów archiwalnych od r. 2010

Studia Psychologiczne

Studia Psychologiczne to najstarsze czasopismo psychologiczne w Polsce (wydawane od 1956r.), którego wydawcą jest Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet SWPS.

Pierwotną wersją czasopisma Studia Psychologiczne jest wersja elektroniczna. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są sukcesywnie w pełnej wersji PDF na stronie czasopisma i w czytelni czasopism PAN pod adresem http://ps.czasopisma.pan.pl/

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne

Czasopismo wydawane w formie strony internetowej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Numer pierwszy ukazał się w 2007 roku. Format PDF.

Zbliżenia Interkulturowe

Czasopismo opisuje problemy Europy i współczesnego świata, polityki, przemian cywilizacyjnych i szeroko pojętej komunikacji społecznej, przy czym szczególną uwagę poświęca się stosunkom polsko-niemieckim. Na stronie pełne artykuły wybranych numerów archiwalnych (od 2007) w formacie PDF.

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

FILOZOFICZNE

 

Diametros

Internetowe Czasopismo Filozoficzne.

Kwartalnik. Na stronie dostępne numery czasopisma od 2004 r.

Hybris

Internetowy Magazyn Filozoficzny.

Czasopismo ukazujące się od 2001 r. Do tej pory ukazało się 29 numerów (wszystkie dostępne w pełnej wersji tekstowej)

ZNAK

Miesięcznik o tematyce filozoficznej, socjologicznej, religijnej, politycznej, etc.

Na stronie pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych, począwszy od 1946 roku. Z numerów bieżących- streszczenia.

Dostęp w formacie PDF i HTML.

SPORTOWO-MEDYCZNE

 

Akademicki Przegląd Sportowy

"Akademicki Przegląd Sportowy” ma swoje początki w dwudziestoleciu międzywojennym ubiegłego wieku. Ukazywał się jako dodatek do „Buntu Młodych”, którego wydawcą był Jerzy Giedroyc.

W styczniu 1996 roku „APS” pojawił się w nowej szacie graficznej jako Miesięcznik Zarządu Głównego AZS.

Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych od 2006 r. oraz numeru bieżącego w formacie PDF.

Antropomotoryka

Kwartalnik „Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences (JKES)” przedstawia wyniki oryginalnych eksperymentów i obserwacji działania ruchowego człowieka, prowadzonych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych przez badaczy motoryczności ludzkiej oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych, takich jak: fizjologia, psychologia, antropologia fizyczna, biomechanika, medycyna, informatyka, ekonomia, genetyka, pedagogika, nauka o sporcie.

Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych za lata 2007 - 2013 w formacie PDF.

Wydawnictwo AWF w Krakowie

Lider

Miesięcznik dla studentów wychowania fizycznego i nauczycieli. Scenariusze zajęć wychowania fizycznego, artykuły z promocji zdrowia i medycyny sportowej. W wersji papierowej ukazywał się do 2011 r. Od 2012 roku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Na stronie znajdują się pełne teksty artykułów począwszy od 2012 r. Z wcześniejszych roczników tylko spisy treści.

Ponadto dostępny jest Wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w Liderze od numeru 1/1991 do chwili obecnej - wykaz stale uzupełniany. 

Medycyna Sportowa

„Medycyna Sportowa” to recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace kazuistyczne (opisy przypadków) związane z szeroko pojętą, interdyscyplinarną specjalnością, jaką jest medycyna sportowa.

„Medycyna Sportowa” ukazuje się w druku obecnie cztery razy w roku. Pełne teksty artykułów w wersji on-line dostępne są od rocznika 2006, wcześniejsze (1999, 2002-2005) spisy treści i abstrakty. Prace publikowane są w języku angielskim i polskim.

Turystyka Kulturowa

Czasopismo naukowe ukazujące się w formie miesięcznika ukazującego się od października 2008 r. Udostępniane w formacie PDF.

 

EKONOMICZNE
I NAUKOWO-TECHNICZNE

PAN udostępnia wykaz wszystkich czasopism przez siebie wydawanych na stronie http://czasopisma.pan.pl/

Dostępny jest tu indeks tytułów czasopism w kolejności alfabetycznej oraz wykaz czasopism wg dziedzin nauki. Użytkownik ma możliwość dostępu do pełnych treści artykułów.

Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” ukazuje się od 1971 r. Zakres poruszanych tematów obejmuje tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Zagadnienia popularyzowane w miesięczniku to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, a także skutki i sposoby ich minimalizowania. Omawiane są również prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy.

Czasopismo wydawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Pełne numery roczników za lata 1999-2015

e-Mentor

"E-mentor" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie - zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Ukazuje się 5 razy w roku.

Na stronie dostępne pełne teksty artykułów numeru bieżącego i numerów archiwalnych od 2003 r.

Ekonomista

Czasopismo Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wydawane od 1900 r.

Dwumiesięcznik. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych od 2011 r.

Pod adresem www.ekonomista.info.pl znajdują się dodatkowo roczne spisy treści za lata 2007-2013 oraz streszczenia wybranych artykułów.

Pełne teksty artykułów na stronie Czytelni Czasopism PAN w w/w zakładce.

Forum Akademickie

Miesięcznik poruszający zagadnienia polskiej nauki, prac badawczych, sytuacji uczelni wyższych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 1998 r.) i numeru bieżącego w formacie HTML.

Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza

Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych

Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.

KOSMOS publikuje artykuły informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.

Pełne teksty artykułów z lat 2002-2014 oraz numer bieżący. Spisy treści roczników 2000, 2001 oraz numer specjalny pt. „Biologia na przełomie wieków”. Format PDF

Nauka

Nauka jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych od 2004 r. w formacie PDF. Link do wybranych numerów pełnotekstowych.

Pomiary. Automatyka. Kontrola.

Tematyka miesięcznika PAK obejmuje głównie problematykę związaną z metrologią, techniką cyfrową i analogową, automatyką, robotyką i informatyką. Publikowane są artykuły naukowe pisane przez specjalistów z branży miernictwa i elektroniki - reprezentujących różne uczelnie techniczne kraju i różne obszary pomiarów. Na stronie pełne artykuły z numerów archiwalnych za lata 1990 - 2013 oraz streszczenia artykułów z najnowszych numerów.

Przegląd Mechaniczny

Miesięcznik naukowo-techniczny o ponad 70-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 200 do 2014r.) w formacie PDF.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

KULTURALNO- ARTYSTYCZNE

 

Kultura i Historia

Internetowe czasopismo Naukowe wydawane przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Ukazuje się od 2001 roku.

Teksty czasopisma dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa- Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Kultura i Wychowanie

Międzynarodowe czasopismo elektroniczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi ukazujące się od 2011 r.

Ukazuje się w wolnym dostępie w myśl idei Open Access, ale wszystkie publikowane tu artykuły chronione są prawem autorskim.

Półrocznik interdyscyplinarny. Artykuły w nim publikowane można tematycznie umiejscowić w obszarach: filozoficzno-historycznym i teoretyczno-empirycznym na gruncie nauk humanistycznych.

Na stronie dostępne wszystkie numery czasopisma na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Quart

Kwartalnik zawierający artykuły z szeroko pojętej historii i teorii sztuki, poprzez malarstwo, architekturę, zabytki i ilustrację książkową.  Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2006 r.) w formacie PDF.

Wydawca: Instytut Historii Sztuki we Wrocławiu

ZWOJE. Periodyk Kulturalny

Czasopismo ukazujące się od 1997 r. (wszystkie numery dostępne on-line w formacie HTML)

CZASOPISMA DLA BIBLIOTEKARZY

 

Biblioteka i Edukacja

Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Półrocznik z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Numery tematyczne. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Biuletyn EBIB

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999  roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 10 numerów rocznie. Zawiera bardzo wiele artykułów naukowych, które podlegają ocenie redaktorów.  Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji.

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy

„Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” to ogólnopolskie czasopismo elektroniczne, które stanowi integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Rocznik powstał z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Z założenia, każdy numer „BNB” będzie miał charakter tematyczny. Dotychczas ukazały się trzy roczniki, zatytułowane E-learning w bibliotekach pedagogicznych (2012), Biblioteka pedagogiczna wsparciem dla nauczycieli (2013) oraz Wspomaganie szkół i placówek oświatowych (2014). Kolejne numery będą publikowane na początku każdego roku szkolnego, a ich problematyka będzie się koncentrować wokół nowych wyzwań, które stają przed nauczycielami bibliotekarzami.