Witamy Szanownych Czytelników

 

 

 

Zapisz grupę na zajęcia !!

 

 

 W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i wczesnoszkolne na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem bajkoterapii, wprowadzające dzieci w świat klasyki literatury dziecięcej...
                                                                                                      więcej

 

 

 


Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie wraz z Filiami w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej jest placówką oświatową wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotek pedagogicznych. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Województwo Małopolskie. Organem nadzorującym jest Małopolski Kurator Oświaty.    

       

Misja Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie

 • nowoczesnym ośrodkiem informacji naukowej i bibliograficznej

 • gromadzącym i udostępniającym aktualne treściowo zbiory w szerokim wyborze z zakresu nauk pedagogicznych i nauk pokrewnych

 • miejscem przyjaznym dla osób uczących się i podnoszących swoje kwalifikacje


Biblioteka służy w szczególności potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. W tym celu:
 • opracowuje i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem

 • prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną

 • oferuje nauczycielom pomoc w przygotowaniu: do egzaminów i kursów doskonalących, uczniów do olimpiad przedmiotowych, scenariuszy uroczystości szkolnych, zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego, referatów na posiedzenia rad pedagogicznych, lekcji pokazowych, materiałów dotyczących reformy edukacyjnej, nowych tendencji w oświacie oraz rozwiązywania problemów wychowawczych

 • udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym

 • organizuje i prowadzi różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelniczej

 • współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami

 

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych realizowane  przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie i Filie:

 • gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i nauczycieli;

 • przekazywanie do szkół informacji o zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, szczególnie włączanych do zbiorów nowości;

 • organizowanie spotkań zespołów samokształceniowych nauczycieli – bibliotekarzy;

 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, dyrektorów, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) – udostępnianie materiałów ułatwiających pracę w/w podmiotom;

 • organizowanie wystaw, konkursów, spotkań autorskich;

 • udział w projektach powiatowych na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie jest partnerem projektów:

   

  1. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie systemu nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów  w Powiecie Tarnowskim”  2. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”

 •  

 • koordynacja sieci współpracy i samokształcenia „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania” w ramach projektu powiatowego;

 • szkolenia dla nauczycieli z zakresu: promocji czytelnictwa, wykorzystania materiałów multimedialnych w pracy nauczyciela.

bip
IBUK libraGodziny otwarcia:

 • Poniedziałek
  8.15 - 18.00

 • Wtorek
  8.15 - 18.00

 • Środa
  8.15 - 15.00

 • Czwartek
  8.15 - 18.00

 • Piątek
  8.15 - 19.00


Kontakt: